ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลพบประชาชน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เ่ทศบาลพบประชาชน

ด้วยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และนำบริการขึ้นพื้นฐานไปสู่ประชาชนในเขตเทศบาล ในครั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณ สนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ระว่างเวลา 16.30-20.00 น. ให้บริการครอบคุุมพื้นที่ของ ชุมชนเตาปูน 1,2 ชุมชนเตาปูน 3 ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านสัมพันธ์นิเวศน์ ชุมชนศูนย์การค้าฯ ชุมชนบ้านเหนือ 1 ชุมชนบ้านเหนือ 2 ชุมชนบ้านเหนือ 3 และชุมชนใกล้เคีียงของเทศบาล

 

 

  

ขยายภาพ