ประมวลภาพกิจกรรม
แจกเบี้ยยังชีพคนชรา 8 มกราคม 2556

  

ขยายภาพ