ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แผนผังเรื่องร้องเรียน กองสาธารณสุขฯ  

กองสาธารณสุขฯ

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-05-11 14:26:23 แก้ไชวันที่ :  
 
  ขั้นตอนการออกใบอนุญาต
  คู่มือประชาชนเทศบาล เลือกตั้งเทศบาล
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  คู่มือประชาชน กองสวัสดิการและสังคม
  คู่มือประชาชน กองวิชาการและแผนงาน
  คู่มือประชาชน สำนักการช่าง
  คูมือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
  คู่มือประชาชน งานคลัง
  -การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  -การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  -การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  -การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  -การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  -การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  -การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
  -การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  -การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  - การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
  ระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอญาตให้ก่อสร้างอาคาร
  คู่มือประชาชน
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788