ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

2.รายงานประมาณการรายรับ คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

4.รายงานประมาณการรายจ่าย คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

5.แผนงานบริหารงานทั่วไป คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

6.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7. แผนงานการศึกษา คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

8.แผนงานสาธารณสุข คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

9. แผนงานสังคมสงเคราะห์ คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

10.แผนงานเคหะและชุมชน คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

11.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คลิอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

12.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

13 แผนงานงบกลาง คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

14.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่


 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nano วันที่ :2018-10-18 11:21:42 แก้ไชวันที่ : 2018-10-18 11:44:21  
 
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
  งบกลาง
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  แผนงานเคหะและชุมชน
  แผนงานสังคมสงเคราะห์
  แผนงานสาธารณสุข
  แผนงานการศึกษา
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานประมาณการรายจ่าย
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานประมาณการรายรับ
  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 108
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,293
   ทั้งหมด : 498,675
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788