ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-05-11 15:00:11 แก้ไชวันที่ :  
 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ
  พระราชบัญญํติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
  พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้
  พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า 2535
  พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย 2559
  พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560
  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นร
  พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2560
  เทศบัญญัติเทศบาลฯ การกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย พทธศักราช 2544
  มาตาร 9 ฉบับที่ 22
  พระราชบัญญัติเทศบาล
  พรบ.โรคติดต่อ
  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
  พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562
  พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788