ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แผนพัฒนา 2556-2558  


 

บทที่ 1 บทนำ

 

บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

บทที่ 3 ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในปีที่ผ่านมา

 

บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

 

                -  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 2556 (แยกยุทธศาสตร์)

 

บทที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2013-01-30 17:52:41  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  122
   เดือนนี้ : 3,522
   ปี พ.ศ.นี้ : 16,710
   ทั้งหมด : 85,777
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

มาร์ชเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkancity.go.th
E-mail kan@muangkancity.go.th