ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แผนการดำเนินงาน  


 

1.นโยบายด้านการบริหารและบริการ

 

      การบริหารองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย และเข้าใจต่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของพี่น้องประชาชน จึงกำหนดให้องค์กรเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเป็นองค์กรแห่งการบริการที่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานขององค์กรเป็นส่วนร่วมอย่างมืออาชีพ โดยจะดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้

      1.1 สร้างความโปร่งใสและปลูกจิตสำนึกต่อการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ยอมรับการทุจริต

      1.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัดทุกระดับ

      1.3 พัฒนาองค์กรและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารองค์กร และการบริการประชาชน โดยกำหนดให้ทุกส่วนสามารถทำงานในระบบ ONE STOP SERVICE

      1.4 ประสานงานร่วมกับ องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาเพื่อเพิ่มและพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองและสนับสนุนงบประมาณในเชิงบูรณาการ

      1.5 กำหนดให้มีการบริหารจัดการสื่อของเทศบาล ให้ทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพพร้อมรับต่อการเจริญเติบโตของสังคมยุคใหม่

      1.6 กำหนดแผนพัฒนาและลงทุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ(G-NET)

      1.7 กำหนดกรอบวิธีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ มีส่วร่วมในการวางแผนและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารองค์กรเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

      1.8 สนับสนุนการดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ทั้ง3ด้านได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

      1.9 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านทางระบบCall Center รับฟังปัญหาและความต้องการ รวมทั้งการจัดการให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนและนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป

      1.10 จัดให้มีและสนับสนุนการมีเวทีแสดงความคิดเห็นภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของผู้แทนฯได้

      1.11 จัดโครงการ เทศบาลสัญจร เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่พี่น้องประชาชนในเขตต่างๆพร้อมทั้งรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนโดยตรง

 

 

2. นโยบายด้านสาธารณะสุข สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

      พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกระดับในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมุ่งเน้นต่อพี่น้องประชาชนใน กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างถูกสุขลักษณะ ได้รับบริการด้านสาธารณะสุขที่ดีและทั่วถึงโดยสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐในระดับปฐมภูมิได้ทันที โดยจะดำเนินการดังนี้

      2.1 ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีสถานบริการด้านสาธารณะสุขเพิ่มขึ้นให้พร้อมรองรับการบริการของพี่น้องประชาชนในทุกเขต พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณะสุข การทำงานของอสม.และสร้างเครือข่าย เยาวชนอาสาอนามัยท้องถิ่น(ยอท.)เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคและดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นฐานได้อย่างครอบคลุม

      2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวสานรักสร้างความอบอุ่น โดยยึดหลักสังคมที่ดีได้ที่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขต่อไป

      2.4 จัดระบบการบริการด้านการจัดเก็บขยะ ให้มีที่ทิ้งขยะที่สวยงามตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมือง สนับสนุนและส่งเสริมในครัวเรือนร่วมใจคัดแยกขยะ และบำบัดของเสียจากการใช้งานในครัวเรือนเป็นปฐมภูมิ กำหนดเวลาจัดเก็บขยะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพปรับปรุงและพัฒนารถเก็บขยะที่ทันสมัย และไม่เป็นมลพิษต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อม

      2.5 ส่งเสริมและอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดขยะในครัวเรือนและเสริมการใช้ชีวบำบัดผ่านทางครัวเรือนเป็นเบื้องต้น

      2.6 จัดระบบการบริหารจัดการ การดูแลเรื่องสิ่งปฎิกูลในท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์อันตรายที่มีผลต่อสุขภาพ และเป็นการจัดระบายน้ำที่ทันท่วงทีในสภาวะน้ำล้น น้ำหลากในฤดูฝน

      2.7 รณรงค์ให้พี่น้องประชาชน และครัวเรือน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแหล่งความสดชื่นและร่มรื่นในเขตเทศบาลเมืองอย่างน้อย 10,000 ต้นตามโครงการ 10,000ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสีสวยถวายในหลวง

      2.8 บริหารและจัดการสิ่งปฎิกูล ทั้งในและนอกครัวเรือนอย่างมีนวัตกรรม และใช้ประโยชน์สูงสุด โดยส่งเสริมการจัดทำและผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการบำรุงดูแลต้นไม้

      2.9 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้กับอาสาสมัครที่ปฎิบัติงานอย่างทุ่มเทของเทศบาลอาทิ อสม.,ยอท.,อปพร. และกรรมการชุมชน เป็นต้น

 

 

3.นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา และดนตรี

 

      การศึกษาเป็นปัจจัยเสริมหนุนในการพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 5 โรงเรียน และ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นสถานศึกษาที่มีจุดแข็งในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนลูกหลาน ให้เป็นคนดี คนเก่ง ตอบสนองต่อความต้องการของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง โดยมุ่งเน้น การจัดการศึกษา และการให้บริการทางด้านการศึกษาทั้งในระบบ,นอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย โดยจะดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้

      3.1 จัดระบบการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นให้มองเห็นและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดการพัฒนาคนเป็นจุดศูนย็กลาง สร้าง ระบบโรงเรียนเป็นเลิศ (Excellent School)ในด้านต่างๆอาทิ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและการแสดง ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

      3.2 เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู ในสาขาที่มีความต้องการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเดิมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและบุคลากรให้มีความสามารถ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนมากกว่าการดำเนินกิจกรรมอื่นเพื่อสอดรับต่อการผลักดันให้สถานศึกษา ในสังกัดสมารถแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศได้

      3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เวลาว่างหลังเรียนหนังสือของเยาวชน โดยจัดให้มีโครงการค่ายเด็กดีวิทยาศาสตร์ (SUMMER CAMP) การจัดคอร์ส อบรมในลักษณะติวเตอร์ ในโครงการติดอาวุธทางปัญญามุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัย

      3.4 จัดให้มีห้องสมุดอัจฉริยะ ศูนย์รวมเทคโนโลยีสานสนเทศและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถค้นคว้าหาความรู้ และมองหาประสบการณฯใหม่บนโลกออนไลน์

      3.5 เปิดและเพิ่มพื้นที่ในการแสดงออกความสามารถทางดนตรี การแสดงและด้านกีฬาสำหรับเยาวชนที่มีใจรักและมีพรสวรรค์ในการแสดงออก

      3.6 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งสาธารณะ ให้เป็น ศูนย์สุขภาพและกีฬา (SPORT COMPLEX) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ

      3.7 พัฒนาระบบการเรียนรู้ในทุกระดับของเยาวชนและประชาชน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

 

4.นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

 

      เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเป็นศูนย์รวมของผู้คนและความเจริญในท้องถิ่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่บนความผาสุกจำเป็นต้องมีการดำเนินนโยบาย ดังนี้

      4.1 จัดระเบียบร้านเกมส์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องการให้บริการให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

      4.2 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่คับคั่ง แออัด โดยเพิ่มพื้นที่และจัดให้มีที่จอดรถมากกว่า 300 คัน เป็นลักษณะ PARKING PLAZA

      4.3 ติดตั้งระบบกล้องอัจฉริยะ CCTVตามจุดแยกบนเส้นทางจราจร จุดเสี่ยงในชุมชนจุดอันตรายอย่างทั่งถึงในเขตเทศบาล โดยจะมีพนักงานคอยดูแลเป็นเสมือนพนักงานรักษาความปลอดภัยพร้อมแจ้งเหตุและเตือนภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

      4.4 ประสานงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และรวมถึงภาคประชาชนในการร่วมกัน ป้อง-ปราม อาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความช่วยเหลือบรรเทาอุบัติภัยต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบุคลากรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย(อปพร.)ในรูปแบบตำรวจเทศบาลเพื่อรักษาและคอยดูแลสอดส่องให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชน

      4.5 จัดทำระบบเตือนภัย พร้อมการดำเนินการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และป้องกันการเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

      4.6 จัดให้มีหน่วยงานและบุคลากรในรูปแบบคณะกรรมการ ในการเข้ามาดูแลภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในระบบการจัดการเงินรูปแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำกัด

      4.7 พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการInternet ไร้สายสาธารณะ โดยดำเนินการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มี Internet ไร้สาย (Free Wi FI )ครอบคลุมทั่งเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

 

      เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จะเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดำเนินการดังนี้

      5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าในโครงการของดี 1ชุมชน 1ผลิตภัณฑ์(One Community One Product : OTOP) ด้วยการสนับสนุนทางแนวคิดการออกแบบด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการควบคุมมาตรฐานของสินค้า

      5.2 จัดหาที่เพิ่มกิจกรรม อันจะเสริมหนุนให้ พี่น้องประชาชน พ่อค้า แม่ขาย ได้มีพื้นที่และกิจกรรม ค้าขายในแต่ละช่วงเวลามากขึ้น อาทิ ตลาดแม่น้ำแควใหญ่

      5.3 จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเก่า สร้างอาชีพใหม่ หนุนเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

      5.4 รณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาล ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีทุกประเภท เพื่อเป็นการเพิ่มฐานะภาษีให้กับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเป็นการร่วมกันในการพัฒนาเมือง

      5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโดยอนุรักษ์การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูแหล่งท่องที่ยว สนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ศึกษาและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

      5.6 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ และบุคลากรทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้มีมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้

      5.7 ส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่โดยปลุกจิตสำนึกให้รู้จักหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรให้อยู่ในสภาพที่สะอาดปลอดภัย และไม่เสื่อมโทรม

      5.8 ยกระดับศาลา 60 พรรษาเป็นศูนย์ประชุมที่ทันสมัยระดับจังหวัด เพื่อรองรับการประชุมสัมมนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว

      5.9 สนับสนุนให้เยาวชนสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อบประจำท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่

      5.10 สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยให้เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นศูนย์กลางอาหารอร่อยปลอดภัย

 

      นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จะดำรงและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานการนำหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและโปร่งใสมาเป็นแนวทาง ในการบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีทุกท่าน ซึ่งพี่น้องประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้มาทำหน้าที่ตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน การประสานความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อบังเกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีของเรา ให้สมกับคำว่า ประชาชนต้องผาสุกในทุกสถานการณ์ ขอขอบคุณ

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2013-01-30 17:52:15  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 144
   ปี พ.ศ.นี้ : 196,771
   ทั้งหมด : 496,154
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788