ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 คู่มือประชาชน สำนักการช่าง  


สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
4. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
5. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
6. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
7. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
9. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
10.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
11.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
12.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
13. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
14. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
15. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
16. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
17.การแจ้งขุดดิน
18.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
19.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
20. การแจ้งถมดิน

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-07-13 10:47:33 แก้ไชวันที่ :  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 93
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,641
   ทั้งหมด : 507,799
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788