ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-01-12 03:23:40 แก้ไชวันที่ :  
 
  การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788