ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำภัตตาหารเช้า โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ งานบำบัดน้ำเสีย สำนักช่าง 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 148 สำนักการช่าง 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 3 รายการ 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาประจำเดือนมกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัสุดและทรัพย์สิน กองคลัง จำนวน 3 รายการ 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ลูก 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 148 สำนักช่าง 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ 2022-01-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่าง โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอส์ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 16 รายการ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 3 รายการ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-8693 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 19 รายการ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนขนาด Ao งานก่อสร้าง สำนักช่าง 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0765 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 9653 งานป้องกันฯ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2565 กองคลัง 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถตักหน้า-ขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค 148 สำนักการช่าง 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขฯ 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 2021-12-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2021-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักช่าง 2021-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ 2021-12-27
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะหมายทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-12-27
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสายโทรศัพทฺ์หมายเลขทะเบียน 034521506 เป็นเลขเชื่อมแต่สายด่วน 1559 สำนักปลัดเทศบาล 2021-12-27
  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนแสงขูโตจนสุดเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เชื่อมตำบลท่าล้อ (แยกซ้าย) 2021-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2021-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ้ื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ งานป้องกัน 2021-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 28 รายการ) งานบริหารทั่วไป สำนักช่าง  2021-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2021-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทาสีเครื่องหมายจรจรพื้นทางถนนแสงชูโตบริเวณแยกถนนสถานีรถไฟ 2021-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7705 กองสาธารณสุขฯ 2021-12-13

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788