ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8991 กาญจนบุรี 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8991 กาญจนบุรี กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(แอลกอฮอล์ 70 %) กองสาธารณสุขฯ 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 รายการ 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 กาญจนบุรี 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 19 รายการ 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 2 รายการ 2022-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โซลิทิล 100 ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัดเทศบาล 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสันหมายเลขทะเบียน 81-8688 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2565 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 6 รายการ 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเดินสาย LAN กองการเจ้าหน้าที่ 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักช่าง จำนวน 8 รายการ 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 12 รายการ 2022-01-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักการช่าง 2022-01-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ 2022-01-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8682 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 รายการ 2022-01-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน 81-8688 2022-01-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5145 กาญจนบุรี 2022-01-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ 2022-01-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 รายการ 2022-01-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคู่สายโทรศัพท์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ 2022-01-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 รายการ 2022-01-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถหมายเลขทะเบียน 81-6574 สำนักช่าง 2022-01-19
  ประกาศผู้ชนะกาาเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8992 2022-01-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 6 รายการ 2022-01-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 4 รายการ 2022-01-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟจราจรบริเวณแยกหอนาฬิกาและบริเวณแยกวัดถาวร จำนวน 3 รายการ 2022-01-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป กองคลัง จำนวน 4 รายการ 2022-01-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 17 รายการ) กองสวัสดิการสังคม 2022-01-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน 81-7411 กาญจนบุรี สำนักช่าง 2022-01-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแพจอดเรือดัลเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-01-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ กองสวัสดิการสังคม 2022-01-12

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788