ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักช่าง 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักช่าง 2022-02-28
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 8 รายการ) สำนักปลัดเทศบาล 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัดเทศบาล 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักช่าง 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (GPS) งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิคระบูช่องจอดรถประจำตำแหน่งฯและจ้างทำสติ๊กเกอร์ ข้อความติดหน้าห้องผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2565 กองคลัง 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) สำนักช่าง 2022-02-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 2022-02-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) สำนักช่าง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 5 รายการ) สำนักปลัดเทศบาล 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป กองคลัง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองประเมินความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) เชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง) งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-1066 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-1066 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 4 รายการ) กองการเจ้าหน้าที่ 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 2 รายการ) งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จออัจฉริยะ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวีดีโอสำหรับการประชุมออนไลน์) 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 1244 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ป-83372 กาญจนบุรี สำนักช่าง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้อจออัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจออัจฉริยะของโรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบี่ยน 81-6998 กาญจนบุรี สำนักช่าง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6998 กาญจนบุรี สำนักการช่าง 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กองสาธารณสุขฯ 2022-02-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง จำนวน 2 รายการ 2022-02-03

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788