ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนัการช่าง 2018-08-17
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ประจำสนามแข่งขันประเภทต่างๆ ของกองการศึกษา 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าพัดลมไอน้ำตั้งพื้นประจำสนามแข่งขันประเภทต่างๆ 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดการแข่งขันแข่งทักษะวิชาการของกองการศึกษา 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับสถานที่ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. เพื่อประดับ ณ สำนักงานเทศบาล 2018-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุต่างๆ เพื่อประดับบริเวณสำนักงานเทศบาล 2018-08-17
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-08-17
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการฯ ของกองสวัสดิการสังคม 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าโต๊ะขาวและโต๊ะกลม ประจำสนามแข่งขันประเภทต่าง 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเก้าสิริกิติ์ฯ 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับงานบำบัดนำเสีย สำนักการช่าง 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตกแต่งพุ่มไม้ แบบสะพาย (ข้อแอ่อน) 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 2018-08-15
  ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองวิชาการและแผนงาน 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของงานป้องกันฯ  สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของกองสวัสดิการสังคม 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองสาธารณสุข 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ ของกองสาธารณสุขฯ 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองสาธารณสุข 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ยน 9360 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8690 ของ (กองสาธารณสุขฯ) 2018-08-09
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการเงินและบัญชี 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดประจำปี 2561 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต (ระยะเวลา 1ปี) 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของกองสวัสดิการสังคม 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานผลประโยชน์และกิขการพาณิชย์ กองคลัง 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2018-08-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ของกองการศึกษา 2018-08-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของงานทะเบียนราษฎรฯ สำนักปลัด 2018-08-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2561 ของกองวิชาการและแผนงาน 2018-08-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 2018-08-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของกองสาธารณสุขฯ 2018-08-01

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788