ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน 2561 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองวิชาการและแผนงาน 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีกเครื่องพิมพ์) งานพัสดุ กองคลัง 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 33-6258 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ ทะเบียบ 30-0484 จำนวน 1 คัน 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันความเป็นเลิทางวิชาการ ระดับประเทศ 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์จงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนสถานีรถไฟดอนรัก) 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนปิ่นทอง) 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7963 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) ของงานพัสดุและทรัพย์สิน 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร 2 ชั้น 2 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องแต่งกายรำวงมาตรฐาน ของกองการศึกษา 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของสำนักปลัดเทศบาล 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บานปิด) ของงานผลประโยชน์ 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองฯ 2018-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเรือเอนกประสงค์จัดเก็บขยะสิงปฎิกูลฯ 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ของกองการศึกษา 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 2 เครื่อง 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ก5248 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันฯ 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุมชนวิทสุทธรังษี 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง การแข่งขันกีฬาโครงการสร้างภูมิฯ 2018-09-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล  2018-09-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของงานแผนที่ภาษีฯ 2018-09-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองคลัง 2018-09-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานธุรการ กองคลัง 2018-09-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม 2018-09-03
  ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 2018-09-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนพม่า 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคราซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) กองคลัง 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บธ 7075 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2018-08-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเบียนคุมงานงบประมาณจ่าย กองคลัง  2018-08-30

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788