ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองวิชาการและแผนงาน 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดยุงลาย ในโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามขอซื้อปลากินลูกน้ำ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2561 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมา่ยเลขทะเบียน นข 876 กาญจนบุรี 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยเขียนแบบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดน้ำดับเพลิง) ของงานป้องกันฯ 2018-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะเลขทะเบียน 83-1824 2018-11-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2018-11-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 2018-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค - 8430 2018-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา 2018-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของงานสวนสาธารณะ 2018-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2018-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงยางอนามัย) ของกองสาธารณสุข 2018-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0416 2018-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561 ของกองการศึกษา 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำราวกั้นกันตกน้ำในโครงการประเพณีลอยกระทงฯ 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของงานป้องกันฯ 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) ของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561 ของกองคลัง 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561 ของกองวิชาการและแผนงาน 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินแขวนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปี 2562 2018-11-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้าและทำผมนักแสดง ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล3 (บ้านบ่อ) ของกองการศึกษา 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0765 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้าและทำผมนักแสดง ซึ่งเป็นนักเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) ของกองการศึกษา 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างชุดวัสดุและอุปกรณ์เปิดงานในโครงการประเพณีลอยกระทง 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8991 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8990 ของกองสาธารณสุขฯ 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8692 ของกองสาธารณะสุข 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2ฯ 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้าและทำผมนักแสดง  โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระทงใหญ่ (ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) ฯ 2018-11-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม 2018-11-19

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 31 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788