ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องนำทาง GPS ) สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3835 สำนักช่าง จำนวน 1 เครื่อง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง จำนวน 5 รายการ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและโคมไฟแสดงส่วนสูงของรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-5622 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ก6647 งานป้องกันฯ จำนวน 9 รายการ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลกรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการ สำนักช่าง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฎิบัติงานช่วยงานธุรการ สำนักช่าง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการ สำนักช่าง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-3084 กองสาธารณสุขฯ 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถสามล้อบรรทุกพร้อมหลังคา หมายเลข ศข 8 กองสาธารณสุขฯ 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะบริเวณถนนพัฒนากาญจน์โดยวิธีคัดเลือก 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา (เสื้อ กางเกง) ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์พื้นฐาน) สำนักปลัดเทศบาล 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้าประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่1) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้าประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่3) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้าประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่4) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่1) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่2) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่1) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่2) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่ 1) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่2) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม้วนสีเหลือง สำหรับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์สีขาวและเก้าอี้พลาสติก สำหรับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) สำหรับวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ (จำนวน 2 รายการสำนักปลัดเทศบาล) 2022-04-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานก่อสร้าง สำนักช่าง 2022-04-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุข 2022-04-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2022-04-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7154 2022-04-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-8233 สำนักช่าง 2022-04-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 2022-04-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink TanK Printer) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มแช่สแตนเลส (ปั๊มน้ำไดไว กองสาธารณสุขฯ 2022-03-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่2) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2022-03-30

 

  ทั้งหมด 1672 รายการ รวมทั้งหมด : 42 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  5
   เดือนนี้ : 233
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,676
   ทั้งหมด : 506,834
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788