ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข 1 คนที่ 2 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณะสุข 1 คนที่ 1 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจ/จัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและติดตามให้ผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ อินทรืย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 2 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563 กองคลัง 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563 กองการศึกษา 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลา่คม 2563) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ประจำ 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำบริเวณภายในสนามกีฬา 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำบริเวณภายในสนามกีฬา 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด่วนเฉพาะหน้าฯ 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด่วนเฉพาะหน้า 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ 2020-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง ฯ 2020-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ในส่วนของอาคารโรงชำแหละซาก คนที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนทำงานรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณภายในสวนสมเด็จพระญาณสังวร (สำนักการช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ในส่วนจองอาคารโรงชำแหละซาก คนที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ในส่วนของอาคารโรงฆ่าสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ในส่วนของอาคาร โรงชำแหละซาก คนที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง  1860 2020-09-25
  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ (จอแอลอีดี) 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 4 หมายเลข 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิกติดสติ๊กเกอร์ (เขตสูบบหรี่ ห้ามสูบบุรี) 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งานผลประโยชน์ กองคลัง 2020-09-25

 

  ทั้งหมด 1805 รายการ รวมทั้งหมด : 46 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 121
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,669
   ทั้งหมด : 507,827
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788