ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณภายในสวนสมเด็จพระญาณสังวร (สำนักการช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ในส่วนจองอาคารโรงชำแหละซาก คนที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ในส่วนของอาคารโรงฆ่าสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ในส่วนของอาคาร โรงชำแหละซาก คนที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง  1860 2020-09-25
  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ (จอแอลอีดี) 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 4 หมายเลข 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิกติดสติ๊กเกอร์ (เขตสูบบหรี่ ห้ามสูบบุรี) 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งานผลประโยชน์ กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7154  2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8233 สำนักการช่าง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7704 กองสาธารณสุข 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะเลขทะเบียน 81-8990 กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-869 กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กองสาธารณสุขฯ 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุข 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งานแผนที่ภาษี กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ งานผลประโยชน์ กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 19 รายการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักการช่าง 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงพระนามาภิไธย พ.ภ.และธงชาติไทย สำนักปลัดเทศบาล 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 -ขนาด 80 แกรม) สำนักปลัด 2020-09-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2020-09-21
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-09-21
  ประกาศการเสนอราคาจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2564 2020-09-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563 2020-09-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อดูดท่อยาง สายไฮดรอลิคและน้ำมันไฮดรอลิค รถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน 81-7411 งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2020-08-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา กองการศึกษา 2020-08-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2020-08-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-08-24

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788