ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2020-10-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 3 เครื่อง 2020-10-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแสงชูโตซอย 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-10-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 13 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 12 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 11 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 10 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 9 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 8 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 7 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 6 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 4 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารแลุะสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 5 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 3 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืิองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) คนที่ 1 2020-10-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจ/จัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยและติดตามให้ผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 2 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข 1 คนที่ 2 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณะสุข 1 คนที่ 1 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจ/จัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและติดตามให้ผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ อินทรืย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 2 2020-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563 กองคลัง 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563 กองการศึกษา 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลา่คม 2563) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล 2020-10-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ประจำ 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำบริเวณภายในสนามกีฬา 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำบริเวณภายในสนามกีฬา 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด่วนเฉพาะหน้าฯ 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด่วนเฉพาะหน้า 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า 2020-10-12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ 2020-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง ฯ 2020-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ในส่วนของอาคารโรงชำแหละซาก คนที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนทำงานรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-02

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788