ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถสุขาเคลื่อนที่หมายเลขทะเบียน 8.-1066 กองสาธารณสุขฯ 2020-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (หน้ากากอนามัย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-11-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ กองการศึกษา 2020-11-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนดอนรัก 2020-11-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตซอยสันติสุขฯท้ายซอย (แยกขวา) จำนวน 1 งาน 2020-11-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปฎิทินแขวนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปี 2564 กองวิชาการและแผนงาน 2020-11-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8233 งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2020-11-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) สำนักการช่าง 2020-11-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักการช่าง 2020-11-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7963 สำนักการช่าง 2020-11-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กองการศึกษา 2020-11-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพตามระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่ รถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กธ 5269 กาญจนบุรี สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 16 รายการ 2020-11-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ งานป้องกันฯ 2020-11-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-6998 งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง จำนวน 7 รายการ 2020-11-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 กองสาธารณสุขและสิ่งแลดล้อม จำนวน 3 รายการ 2020-11-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-11-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-7078 งานไฟฟ้าถนนสำนักการช่าง 2020-11-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์หมายเลขทะเบียน 100372942 หมายเลขครุภัณฑ์ 068-45-0002 งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 2020-11-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2020-11-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กองวิชาการและแผนงาน 2020-11-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำนักปลัดเทศบาล 2020-11-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองวิชาการและแผนงาน 2020-11-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขฯ 2020-11-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ ห้องวิทยุสื่อสาร และเครื่องปรับอากาศห้องประชุม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2020-11-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน กองการศึกษา 2020-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้า แต่งกาย และเช่าชุดการแสดง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกรทะง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (กองคลัง) 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ชุดแสงไฟสีประกอบการแสดง 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันที่ 31  ตุลา่คม 2563 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้า ทำผม และเช่าชุดนักแสดง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆาราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชุดการแสดง เพื่อร่วมการแสดงในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้า และเช่าชุดนักแสดง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) จำนวน 1 ชุดการแสดง เพื่อร่วมการแสดงในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 รายการ 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน ติดฉากเวที และสติกเกอร์ ติดผู้ผ่านจุดคัดกรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจุดพลุเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้า ทำผม และเช่าชุดการแสดง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคณะแตรวง เพื่อใช้นำขบวนแห่กระทงในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าแพสนามเพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้ประชาชนลอยกระทงในแม่น้ำแควใหญ่ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทรงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 2020-11-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร (เมื้อเย็น/เลี้ยงรับรองผู้ที่เรียนเชิญมาร่วมขบวนแห่กระทง และร่วมงานประเพณีลอยกระทงในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 2020-11-03
  ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2020-11-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์จงจรปิดชนิดเครื่อข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ติดตั้ง ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช 2020-11-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ัางเหมาเช่าเครื่องเสียง ในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฎสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวิชิรญาณ ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2563 2020-10-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียง กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ในเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-28

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788