ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องโรคติดต่อที่อาจเกิดการแพร่ระบาดได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกอ่สร้าง งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2020-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2020-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2020-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2564 กองคลัง 2020-12-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ 2020-12-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งานไฟฟ้าถนนสำนักการช่าง 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นใหม่ 2564 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเต็นท์หลังคาโค้ง สีขาว และโต๊ะ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึั้นปีใหม่ 2564 กองการศึกษา 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำภัตตาหารเช้า ถวายพระสงฆ์ -สามเณร โครงการจัดงานประเพณี 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถหมายเลขทะเบียน ป 8372 กาญจนบุรี 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจรบริเวณสี่ยแยกถนนแสงชูโตตัดกับถนนหลักเมือง 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง งานป้องกันฯ 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขฯ 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กากน้ำตาล) กองสาธารณสุขฯ 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อกระจกโค้ง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะ 2020-12-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงรับรองคณะดูงานฯ สำนักปลัดเทศบาล 2020-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร๊่) ของรถกวาด-ดุดฝุ่น 2020-12-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล 2020-12-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ กองสวัสดิการสังคม 2020-12-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ กองสวัสดิการสังคม 2020-12-16
  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 กองสาธารณะสุขและสิงแวดล้อม 2020-12-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไปฯ สำนักการช่าง จำนวน 19 รายการ 2020-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงฯ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัุนชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จำนวน 2 รายการ 2020-12-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนวัดเทวสังฆราม และทางแยกวัดถาวรวราราม จำนวน 11 รายการ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2020-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2563 กองการศึกษา 2020-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถยนต์ส่วนกลาง ยีั่ห้อ Mazda หมายเลขทะเบียน บธ 7017 กาญจนบุรี สำนักปลัดเทศบาล 2020-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 56 รายการ 2020-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักปลัดเทศบาล 2020-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ประจำปี 2564 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 2020-12-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์ฯ (ถุงยางอนามัย) โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 2020-12-01
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถขยะหมายเลขทะเบียน 82-5145 กองสาธารณสุขฯ 2020-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-9991 กองสาธารณสุขฯ 2020-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9220 งานป้องกันฯ 2020-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2563 (กองคลัง) 2020-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2020-11-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งานทะเบียนราษฎร 2020-11-26

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788