ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุรายการป้ายสามเหลี่ยมชนิดกล่องไฟแบบทึบมีล้อเลื่อนฯ และกระบองไฟจราจรแบบชาร์ทไฟได้ จำนวน 2 รายการ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) ของรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8233 งานสวนสาธารณะสำนักการช่าง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8690 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์) งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเะสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2021-01-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 2021-01-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้่อเครื่องพิมพ์ Multifunction LED ขาวดำของานแผนที่ภาษีกองคลัง 2021-01-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน  2021-01-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-01-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กองสาธารณสุขฯ 2021-01-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กองสาธารณสุขฯ 2021-01-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) ของรถขยะทะเบียน 83-1824 กองสาธารณสุขฯ 2021-01-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ัางซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3648 กาญจนบุรี สำนักปลัดเทศบาล 2021-01-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-01-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-01-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักการช่าง 2021-01-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล 2021-01-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8233 สำนักการช่าง 2021-01-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขฯ 2021-01-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ) ของสำนักปลัดเทศบาล 2021-01-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณลานจอดรถสวนกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร 2021-01-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาแอร์ เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล 2021-01-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค148 สำนักการช่าง 2021-01-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-5145 กองสาธารณสุขฯ 2021-01-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กองสาธารณสุข 2021-01-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองสวัสดิการสังคม 2021-01-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2564 กองการศึกษา 2021-01-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ตามโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-12-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนแสงชูโตตัดกับถนนซอยไปรษณีย์สำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2020-12-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-12-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนแสงชูโตตัดกับถนนซอยไปรษณีย์ สำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-12-29
  ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ บริเวณกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-12-29

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788