ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดฯ 2021-02-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดฯ 2021-02-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสมาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดฯ 2021-02-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดฯ 2021-02-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิพม์ สำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2564 กองคลัง 2021-02-22
  ประกาศผู้ประการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) งานสถิติการคลัง กองคลัง 2021-02-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าจอ LED เครื่องรับส่งสัญญาณภาพเครื่องเสียงและประดับตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งบริหารและสมาชิิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  2021-02-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกชุกโดน งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์และพัดลมอุตสาหกรรมฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2021-02-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสงเซรามิค) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4561 กาญจนบุรี 2021-02-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน ฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-16
  ประกาศผู้ชนะก่ารเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8992 งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง  2021-02-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9220 กาญจนบุรี 2021-02-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (GPS) งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-02-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา 2021-02-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไรเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลยี่ห้อ RONGDA รุ่น RD 3608 กองสวัสดิการสังคม 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงา่น (โต๊ทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้) กองสาธารณสุขฯ 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานผลประโยชน์ กองคลัง 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางCMS-2H) งานไฟฟ้าถนน สำนักงานช่าง 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (จำนวน 14 รายการ) ของสำนักปลัดเทศบาล 2021-02-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนตู้คอบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนวัดเทวสังฆรามงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7987 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดดรัม) กองสวัสดิการสังคม 2021-02-03
  ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) งานสวนสาธารณะสำนักการช่าง 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบติน) งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ ด้วยวิืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-02

 

  ทั้งหมด 1805 รายการ รวมทั้งหมด : 46 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 121
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,669
   ทั้งหมด : 507,827
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788