ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานผลประโยชน์ กองคลัง 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางCMS-2H) งานไฟฟ้าถนน สำนักงานช่าง 2021-02-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (จำนวน 14 รายการ) ของสำนักปลัดเทศบาล 2021-02-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนตู้คอบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนวัดเทวสังฆรามงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7987 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดดรัม) กองสวัสดิการสังคม 2021-02-03
  ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) งานสวนสาธารณะสำนักการช่าง 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบติน) งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-02-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ ด้วยวิืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณลาดจอดรถสวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายกงานกิจการเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (โซ่ 5 หนุ) งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกรองเกลือสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-02-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ยเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง 2021-01-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสายลำโพงภายในบริเวณสวนสุขภาพสมเด็จพระญาณสังวรฯ 2021-01-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสีและอุปกรณ์ใช้ทาสี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-01-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดวัสดุสำนักงาน งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล 2021-01-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-5145 กองสาธารณสุขฯ 2021-01-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet printer) งานไฟฟ้าถนน สำนัการช่าง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปฯ สำนักการช่าง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) กองสวัสดิการสังคม 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวร 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กองสาธารณสุขฯ 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7078 งานไฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จค่ารักษาความสะอาดทั่วไป (ตั๋ว 6 ท่อน) งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรีั่) ของรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7963 งานสวนสาธารณะสำนักการช่าง 2021-01-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-01-25

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788