ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้คอลโทรล (บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย) สำนักช่าง จำนวน 10 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 439 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 2 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (จำนวน 12 รายการ) สำนักช่าง 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่)  รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0765 กาญจนบุรี 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กองคลัง จำนวน 3 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 32 รายการ) กองสวัสดิการสังคม 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเต็นท์ และโต๊ะวางของ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 กองการศึกษา 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำภัตตาหารเช้า ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 กองการศึกษา 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้ออีซูซุหมายเลขทะเบียน น 9431 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2565 กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 ตัว 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่สรงน้ำพระ และเวทีกลาง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องขยายเสียงและวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลัยมะลิสด ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 กองการศึกษา 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน 81-9155 กาญจนบุรี 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานก่อสร้าง สำนักช่าง 2022-04-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องน้ำบริเวณภายในสนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร สำนักช่าง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 3 รายการ) กองสาธารณสุข 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมโป๊ะเทียบเรือชุกโดน สำนักช่าง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างฯ โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์) 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ สำนักช่าง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เครื่องนำทาง GPS) สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน 9360 สำนักช่าง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถสามล้อบรรทุกพร้อมหลังคาทะเบียน ศข.8 กองสาธารณสุขฯ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องนำทาง GPS) สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน 82-7075 สำนักช่าง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขฯ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2565 (รอบที่2) กองสาธารณสุขฯ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) สำหรับวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2565 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและโคมไฟแสดงส่วนสูงของรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-9223 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2022-04-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8991 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-04-11

 

  ทั้งหมด 1672 รายการ รวมทั้งหมด : 42 หน้า : << ย้อนกลับ  [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 234
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,677
   ทั้งหมด : 506,835
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788