ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเเลขทะเบียน 83-0512 กาญจนบุรี กองสาธารณสุข 2021-05-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตักหน้าขุดหนังหมายเลขทะเบียน ตค 148 กาญจนบุรี งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-05-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกวาดดูดฝุ่นหมายเลขทะเบียน 81-9155 กาญจนบุรี 2021-05-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-05-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักการช่าง 2021-05-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน 81-7411 กาญจนบุรี 2021-05-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-05-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-04-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน 81-7411 กาญจนบุรี 2021-04-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-04-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-04-29
  ประกาศผู้ชนะการาเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-04-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-04-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-04-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กองคลัง 2021-04-22
  การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการระบบ e-GP 2021-04-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 3 รายการ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-04-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง งานสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล 2021-04-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแลดล้อม 2021-04-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-04-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟแสงสว่างและไฟไซเรนบริเวณวงเวียนหน้าศาลากลาง 2021-04-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของกองการศึกษา 2021-04-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะหมายเลขทะเบียน 83-3084 กาญจนบุรี 2021-04-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-3084 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-04-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4561 กาญจนบุรี 2021-04-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเรื่องขยายเสียง จัดงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สำนักปลัดเทศบาล 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2564 กองการศึกษา 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8430 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8990 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลัยมะลิสด พุ่มระน้ำดอกไม้สด เข็มกลัดดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของกองการศึกษา 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของกองการศึกษา 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 3 รายการ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเต็นท์หลังคาโค้ง สีขาว เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของกองการศึกษา 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำภัตตาหารเช้า ถวายพระสงค์-สามเณร ในโคงการการจัดประเพณีสงกรานต์ ของกองการศึกษา 2021-04-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ จำนวน 6 รายการ งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2021-04-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้พลาสติก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า สำนักปลัดเทศบาล 2021-04-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-04-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตั๋วค่ารักษาความสะอาดทั่วไป ตั๋ว 6 ท่อน แบบกระดาษขาวพร้อมต้นขั่ว 100 แผ่น งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2021-04-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า สำนักปลัดเทศบาล 2021-04-02

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788