ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-06-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7705 กาญจนบุรี 2021-06-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-8991 กาญจนบุรี ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2564 กองการศึกษา โดยวิธี 2021-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศงานบริหารทั่วไป สำนักการช่าง โดยวิธี 2021-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-8992 กาญจนบุรี งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งไฟฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2564 กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี 2021-05-31
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-05-31
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ (บริเวณหัวรถจักสะพานข้ามแม่น้ำแคว) งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเจาะทะลาย (สกัดไฟฟ้า) งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต งานธุรการ กองคลัง 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานธุรการ กองคลัง 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสถานีขนส่งผู้สารโดยสาร สำนักปลัดเทศบาล 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไปฯ สำนักการช่าง 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 5 รายการ ระยะที่ 2 ตามโครงการให้ความช่วยหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณืของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ muangkan.go.th กองวิชาการและแผนงาน 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แอลกอฮอล์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการเสนอให้กับเด็กด้อยโอกาส กองการศึกษา 2021-05-25
  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 กองวิชาการและแผนงาน 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ไม่ทำความเย็นและขำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล 2021-05-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 5 รายการ 2021-05-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2564 กองคลัง 2021-05-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานธุรการ กองคลัง 2021-05-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัดเทศบาล 2021-05-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ สำนักปลัดเทศบาล 2021-05-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-05-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-05-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-05-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล 2021-05-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-6998 งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-05-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-05-14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 148 กาญจนบุรี งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-05-14

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788