ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัสดุฯ กองคลัง 2021-07-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-07-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา 2021-07-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-07-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการตรวจสอบสารปนเปื้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กองวิชาการและแผนงาน 2021-07-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-07-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ป 8372 กาญจนบุรี งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-07-06
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง (ยาง) รถกระบะหมายเลขทะเบียน กง 1242 กาญจนบุรี กองการศึกษา 2021-06-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตู จำนวน 3 รายการ สำนักปลัดเทศบาล 2021-06-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข 2994 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพรถประจำตำแหน่ง ยี่ห้อ TOYOYA  หมายเลขทะเบียน กบ 1056 กาญจนบุรี สำนักปลัดเทศบาล 2021-06-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2021-06-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1858 กาญจนบุรี กองสวัสดิการสังคม 2021-06-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY หมายเลขทะเบียน กบ 1056 กาญจนบุรี สำนักปลัดเทศบาล 2021-06-25
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 2021-06-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) ประจำตำแหน่งยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กธ 5269 กาญจนบุรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น-9791 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม) (นม) โรงเรียนอนุบาล วัดไชยชุมพลชนะสงคราม) 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม) 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3) 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างไฟจรจรบริเวณพัฒนากาญจน์ตัดกับถนนซอยไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2021-06-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ หมายเลขครุภัณฑ์134-56-0006 งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-06-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7963 งานสวนสาธารณะ 2021-06-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 134-56-0006 งานบำบัดนำเสีย 2021-06-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-06-15
  ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง 2021-06-15

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788