ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-5145 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8692 กาญจนบุรี 2021-08-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 61 รายการ 2021-08-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83.-1824 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-10
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  2021-08-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  2021-08-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2564 กองการศึกษา 2021-08-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารปะจำเดือนสิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-08-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2564 กองวิชาและแผนงาน 2021-08-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ัางถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม  2564 กองคลัง  2021-08-04
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-07-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานผลประโยชน์ กองคลัง 2021-07-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 2021-07-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษลายน้ำขนาด 80 g ปั้มนูนด้านล่างเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-07-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟ วันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8991 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-07-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-59-0094 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กองการศึกษา 2021-07-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทียนแผ่น เครื่องไทยธรรมและฐานรองต้นเทียน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 2021-07-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กากน้ำตาล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-07-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-07-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาเบื่อหนู) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-07-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 2021-07-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-5622 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-07-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-07-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-07-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-07-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน 2021-07-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 2021-07-19
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2021-07-19

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788