ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 1 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่อาจเกิดการแพร่ระบาดได้ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2) 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่อาจเกิดการแพร่้ระบาดได้ประจำปี 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(1) 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดเทศบาล 2021-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลากรสำรวจข้อมูลภาคสนาม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและปรับปรุงฐานข้อมูลชำระภาษีในระบบภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์บริการสามารถสุข 1 ประจำ  2564 กองสาธาณสุขฯ 2021-10-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดอุณหภูมิ อสม. ประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-30
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 2021-09-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโคมไฟสัญญาณจราจรถนนแสงชูโต บริเวณแยกถนนหลักเมืองงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-09-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาสัญญาณไฟจราจรบนถนนสองแคว (จุดที่เลี้ยวขึ้นไปวงเวียนวัดเหนือ) งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม 2021-09-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำทะเบีัยนรายจ่าย งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร และเครื่องปรับอากาศหน้าห้องผู้บริหาร สำนักปลัด 2021-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกแท้) งานพัสดุฯ กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) งานพนัสดุฯ กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง) งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 15 รายการ) งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆราม) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมผิดผนัง) กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 รายการ ) กองสวัสดิการสังคม 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขฯ 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8682 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (2 รายการ) สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน กองวิชาการและแผนงาน 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน 2021-09-07

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788