ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 2 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 1 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 7 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 6 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 5 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 4 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 3 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 2 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 1 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 11 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 10 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 9 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564 คนที่ 8  2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 12 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 11 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 10 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 9 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 8 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 7 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างเหมาบุคคลดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 6 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2564  2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณภายในสนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเฃ่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (คนที่1) 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (คนที่2) 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (คนที่ 1) 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (คนที่ 2) 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (คนที่ 3) 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (คนที่ 4) 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 11 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 10 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 9 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 8 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 7 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 6 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 5 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 4 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 3 2021-10-11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักปลัดคนที่ 2 2021-10-11

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788