ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออหาคารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ประชาภิบาล) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสัวฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2021-11-22
  ประกาศชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บธ 7075 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 2021-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลกาญจนบุรี ยีึ่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กธ 5269 กาญจนบุรี 2021-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  กองคลัง จำนวน 3 รายการ 2021-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 2021-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-11-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์ฺเคลื่อนที่) สำหรับนายกเทศมนตรี 2021-11-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 งานบำบัดน้ำเสีย  สำนักช่าง 2021-11-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) 2021-10-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าม้วนสีขาว เพื่อใช้ประดับตกแต่งบริเวณเต็นท์ สำนักปลัดเทศบาล 2021-10-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้จราจร บริเวณแยกชุกโดน 2021-10-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2564 (กองคลัง) 2021-10-26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2564 กองวิชาการและแผนงาน 2021-10-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลิอก 2021-10-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทางสำนักการช่าง 2021-10-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก 2021-10-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สำนักการช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก 2021-10-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก 2021-10-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2) 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1) 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบีติงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2) 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบีติงานทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1) 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการช่าง (คนที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการช่าง (คนที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานธุรการช่าง (คนที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2) 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1) 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดเตรียมสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 13 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดเตรียมสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 12 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดเตรียมสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 11 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดเตรียมสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 10 2021-10-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลจัดเตรียมสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง (เดือนตุลาคม 2564) คนที่ 9 2021-10-15

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788