ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) สำนักช่าง 2021-12-13
  ประภาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ สำนักปลัดเทศบาล 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ สำนักการช่าง 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 4503 สำนักช่าง 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 15 รายการ 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังจำนวน 9 รายการ 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักการช่าง 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน พร้อมข้าตั้งฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ สำนักการช่าง 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกวาด-ดูดฝ่น หมายเลขทะเบียน 81-9155 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-12-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ สำนักการช่าง 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 รายการ 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1824 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 7 รายการ 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 2 รายการ 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2564 (จำนวน 3 รายการ) กองคลัง 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนเกล็ด) กองการศึกษา 2021-12-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานผลประโยชน์ กองคลัง จำนวน 15 รายการ 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ 2021-11-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ 2021-11-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเพิ่มเติมระบบโทรศัพท์ภายใน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 รายการ 2021-11-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-9220 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2021-11-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กองการเจ้าหน้าที่ 2021-11-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน น 9791 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานเทศบาล 2021-11-22
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสงและวอลเปเปอร์ติดผนังห้อง) สำนักปลัดฯ 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิทินแขวนเทศบาลเมืองกาญจนบุรีปี 2565 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3 ) 2021-11-22

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788