ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโคมไฟสัญญาณจราจรถนนแสงชูโต บริเวณแยกถนนหลักเมืองงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง 2021-09-21
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาสัญญาณไฟจราจรบนถนนสองแคว (จุดที่เลี้ยวขึ้นไปวงเวียนวัดเหนือ) งานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม 2021-09-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำทะเบีัยนรายจ่าย งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร และเครื่องปรับอากาศหน้าห้องผู้บริหาร สำนักปลัด 2021-09-13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกแท้) งานพัสดุฯ กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) งานพนัสดุฯ กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง) งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 15 รายการ) งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆราม) 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมผิดผนัง) กองคลัง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 รายการ ) กองสวัสดิการสังคม 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2021-09-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กองสาธารณสุขฯ 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-8682 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (2 รายการ) สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน กองวิชาการและแผนงาน 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองวิชาการและแผนงาน 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 8 รายการ) สำนักปลัดเทศบาล 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักการช่าง 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2564 2021-09-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 2021-09-07

 

  ทั้งหมด 1213 รายการ รวมทั้งหมด : 31 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,229
   ทั้งหมด : 504,004
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788