ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล ประจำปี 2565 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 2 รายการ 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8233 งานสวนสาธารณะ สำนักช่าง 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8233 งานสวนสาธารณะ สำนักช่าง 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กองคลัง 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนเกล็ด 90 %) กองการศึกษา 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม 2022-06-23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์จงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ) สำนักนักปลัดเทศบาล 2022-06-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ 2022-06-20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เวัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆาราชูปถัมภ์ 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน3) 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชมพลชนะสงคราม 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชุมพลชนะสงคราม 2022-06-18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทยและธงพระนามาภิไธยย่อ ส.ท สำนักปลัดเทศบาล 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ หมายเลขทะเบียน ตค 7616 กาญจนบุรี 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ในศาลา 60 พรรษมหาราช สำนักปลัดเทศบาล 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 82-3619 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2022-06-10
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับตกแต่งไฟประดับอาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) สำนักปลัดเทศบาล 2022-06-10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-4145 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ระบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กองสาธารณสุขฯ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัดเทศบาล 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1) สำนักปลัดเทศบาล 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) สำนักปลัดเทศบาล 2022-06-07

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 309
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,124
   ทั้งหมด : 507,282
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788