ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


 

 

ผู้บริหาร
 

101 - นายกเทศมนตรี
102 – รองนายกเทศมนตรี
103 – รองนายกเทศมนตรี
104 – รองนายกเทศมนตรี
105 – หน้าห้องนายกเทศมนตรี
106 – ห้องเลขานุการนายกฯ
107 – รองปลัดเทศบาล
108 – ปลัดเทศบาล
109 – รองปลัดเทศบาล
110 – ห้องรองปลัดที่ว่าง
222 – หน้าห้องปลัดเทศบาล
333 - หน้าห้องรองปลัดเทศบาล
444 - ห้องควบคุมเครื่องเสียง อาคาร 1 ชั้น 3

แฟ็กซ์ : หน้าห้องท่านนายก 034 - 511325

 

 

 


สำนักปลัดเทศบาล


111 – หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
112 – งานการเจ้าหน้าที่
113 – งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ
114 – งานทะเบียนราษฎร
115 – งานบัตรประจำตัวประชาชน
116 – งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
117 – ห้องวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
118 – งานทะเบียนราษฎร
119 – ห้องพักเวรยาม
120 – สำรอง – ว่าง

 


งานเทศกิจ : 034 – 620204


สถานีขนส่งผู้โดยสาร : 034 – 515907


FAX : สำนักงานเทศบาลฯ 034-514788

 

 

 


กองคลัง


121 – ผอ.กองคลัง
122 – งานธุรการ
123 – งานพัสดุ
124 – งานผลประโยชน์และทรัพย์สิน
125 – งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
126 - หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

 

กองการศึกษา
 

131 – ผอ.กองการศึกษา
132 – งานธุรการ
133 – สำรองว่าง
134 – งานสนทนาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 034 – 512429
โรงเรียนเทศบาล 1 : 034 – 511724
โรงเรียนเทศบาล 2 : 034 – 511725
โรงเรียนเทศบาล 3 : 034 – 511112
โรงเรียนเทศบาล 4 : 034 – 512426
โรงเรียนเทศบาล 5 : 034 – 512427

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


141 – งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
142 – ห้องจ่ายยา
143 – งานสุขาภิบาล
144 – ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 : 034 - 623567

 

 

 

 

สำนักการช่าง


151 – ผอ.สำนักการช่าง
152 – งานแบบแผน
153 – งานโยธา
154 – งานธุรการ
155 – สำรอง – ว่าง

 

 

 


กองวิชาการและแผนงาน


161 – ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
162 – งานธุรการ
163 – หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
164 – งานนิติการ

 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม


171 – ผอ.กองสวัสดิการสังคม
172 – งานธุรการ
173 – งานสวัสดิการสังคม
174 – งานธุรการ สวัสดิการสังคม
เบอร์โอเปอร์เรเตอร์ส่วนกลาง
0 โอเปอร์เรเตอร์รับสายเทศบาล
สถานธนานุบาล : 034 – 511234
 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2021-05-12 12:34:38  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788