ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

 


เทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และที่ทำการชุมชนในเขตเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

๑.ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๘(กรณีไม่ปรากฏวันที่ และเดือนเกิดในบัตรประชาชน ให้ถือว่าเป็นวันที่ ๑ มกราคม ) หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘- กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙) สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนดเพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

              ๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 

               ๑.๒ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 

               ๑.๓ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาภายในจังหวัดกาญจนบุรี

๒. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ และยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะได้รับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งจะเริ่มรับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

             ๒.๑ บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อม สำเนา 

             ๒.๒ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 

             ๒.๓ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาภายในจังหวัดกาญจนบุรี

สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ชั้น ๑ 

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ ๐๓๔ - ๕๑๑๕๐๒ ๑๗๒ - ๑๗๓

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : 06 วันที่ :2014-11-10 10:20:16 แก้ไชวันที่ : 2018-10-18 15:19:54  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  888
   เดือนนี้ : 19,928
   ปี พ.ศ.นี้ : 47,110
   ทั้งหมด : 346,493
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788