ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


กองคลัง

 

       มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การบริหารการเงินการคลัง ในด้านการรับ-จ่ายของเทศบาล เช่น การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆอาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และค่าใบอนุญาตต่างๆที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล รวมทั้งดูแลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเพื่อพัฒนาความเจริญให้แก่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 


    ฝ่ายบริหารงานคลัง
      - งานธุรการ
      - งานพัสดุและทรัพย์สิน
      - งานการเงินและบัญชี
      - งานสถิติการคลัง
    ฝ่ายพัฒนารายได้
      - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
      - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 23:16:27 แก้ไชวันที่ : 2013-01-28 23:56:08  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 96
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,188
   ทั้งหมด : 497,570
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788