ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


กองวิชาการและแผนงาน

 

      มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

      ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาในด้านการปกครอง การบริหาร การปฎิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ

      งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง การจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวนตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

      รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

      งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานสารนิเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 


   งานธุรการ

    งานนิติการ

    งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

    งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

    ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

      - งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

      - งานจัดทำงบประมาณ

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 23:10:04 แก้ไชวันที่ : 2013-01-28 23:52:52  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 108
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,293
   ทั้งหมด : 498,675
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788