ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


สำนักปลัดเทศบาล

 

           มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานสาธารณะกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร และงานเลือกตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานจัดทำคำสั่งและอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆภายในอาคารสำนักงาน

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 


   ฝ่ายอำนวยการ

      - งานธุรการ

      - งานกิจการทั่วไป

      - งานการเจ้าหน้าที่

      - งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

    ฝ่ายปกครอง

      - งานทะเบียนราษฎร

      - งานบัตรประจำตัว

      - งานรักษาความสงบ  

      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:56:24 แก้ไชวันที่ : 2013-01-29 00:00:24  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 156
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,238
   ทั้งหมด : 502,013
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788