ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


สำนักการช่าง

 

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องราวการขออนุญาต ออกใบอนุญาต ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน อาคารภายในเขตเทศบาล ให้ถูกต้องตามกฎหมายการผังเมือง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ออกแบบและก่อสร้าง รวมทั้งงานสาธารณูปโภค ในการก่อสร้างบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดูแลและจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล เป็นต้น

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 


   งานธุรการ

   งานการคลัง

   ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารผังเมืองและการโยธา

        - ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

        - ฝ่ายการโยธา

   ส่วนช่างสุขาภิบาล

        - ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

        - งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:42:34 แก้ไชวันที่ : 2013-01-29 00:02:18  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 357
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,018
   ทั้งหมด : 500,400
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788