ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


๓. สำนักช่าง

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ  งานประมาณราคา  งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟ    ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดทำทะเบียนประวัติ การใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล           งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้

                     ๑.  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ของส่วน หรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้

                             (๑) งานสารบรรณ

                             (๒)  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                             (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ พนักงานเทศบาล

                             (๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                             (๕) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และ ผู้ทำคุณประโยชน์

                             (๖) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                             (๗) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน

                             (๘) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

                             (๙) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                             (๑๐) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่าย (เพิ่มเติม)

                             (๑๑) งานการโอนงบประมาณจัดทำสถิติของสำนักช่าง        

                             (๑๒) งานขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ

                             (๑๓) งานตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและ ใบสำคัญทางการคลังของสำนักช่าง                     

                             (๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                     ๓. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

                         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง

 

                     ๓.๑  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น

                             (๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

                             (๓) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

                             (๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

                             (๕) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

                             (๖) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

                             (๗) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

                             (๘) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

                             (๙) งานออกแบบ จัดสถานที่ เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ 

                             (๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                        ๓.๒ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ

                             (๒) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                             (๓) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                             (๔) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                             (๕) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                             (๖) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

                             (๗) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

                             (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                        ๓.๓ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ

                             (๒) งานประมาณการ

                             (๔) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับการจัดสถานที่

                             (๕) งานสำรวจออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

                             (๖) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

                             (๗) งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล

                             (๘) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

                             (๙) งานตั้งตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ต่างๆ

                             (๑๐) งานทาสีตีเส้นการจราจร

                             (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๓.๔ ฝ่ายออกแบบ

                      มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม               งานสถาปัตยกรรม และงานควบคุมอาคาร

                       ๓.๔.๑  งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (๑) งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

                                (๒) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางวิศวกรรม

                                (๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

                                (๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 

                                (๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

                                 (๖) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบ กำหนดรายละเอียด ทางด้านวิศวกรรม

                                (๗) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

                                 (๘) งานประมาณราคาก่อสร้างในทางด้านวิศวกรรม

                                 (๙) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

                                 (๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                      ๓.๔.๒   งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (๑) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

                                (๒) งานวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

                                (๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

                                (๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมาย

                                (๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

                                (๖) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

                                (๗) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

                                (๘) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

                                (๙)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

                               (๑๐) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ

                                (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                       ๓.๔.๓   งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                  (๑) งานจัดทำผังเมืองรวม

                                  (๒) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

                                  (๓) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

                                  (๔) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

                                  (๕) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

                                  (๖) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

                                  (๗) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

                                  (๘) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

                                  (๙) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

                                 (๑๐) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

                                 (๑๑) งานวิเคราะห์วิจัยด้านผังเมือง

                                 (๑๒) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

                                 (๑๓) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                                 (๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                  

              ๔.  ส่วนช่างสุขาภิบาล

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                         ๔.๑ งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                  (๑) งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย

                                  (๒) งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

                                  (๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                        ๔.๒ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

                             มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย

                             ๔.๒.๑   งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                       (๑) งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารโรงแรม  สถานประกอบการ ฯลฯ

                                      (๒) งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝนหรือน้ำทิ้ง

                                      (๓) งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง

                     (๔) งานวิจัยและประเมินผล การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ กำจัดน้ำเสียให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนการศึกษาวิเคราะห์

                                      (๕) การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อมการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและการประเมินผลการ ดำเนินงานของแต่ละ

                                            หน่วยงานในฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

                                      (๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                              ๔.๒.๒  งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                       (๑) งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขควบคุมการบำบัดน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

                                       (๒) งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ ปล่อยทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ คูคลอง

                                           ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต

                                       (๓) งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งการ

                                           ตรวจสอบเอกสารรวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการ จำนวนผู้ขออนุญาต

                                      (๔) งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม

                                      (๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:42:34 แก้ไชวันที่ : 2022-03-04 02:49:30  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 94
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,642
   ทั้งหมด : 507,800
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788