ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 

        มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล ด้วยการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคและการสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆดังนี้

 

1.งานรักษาพยาบาล

        เป็นงานให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาโรคฟันให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วย ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยให้บริการภายใน ณ ศูนย์บริการสาธารณะสุข1และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

2.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

        เป็นงานควบคุมอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ ให้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติสาธารณะสุขพ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535ควบคุมสถานประกอบการต่างๆ ในส่วนของกิจการค้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านตัดแต่งผม สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อู่ซ่อมรถยนต์ โดยการออกใบอนุญาต และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบกิจการค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นต้น

 

3.งานรักษาความสะอาด

       เป็นงานควบคุมดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ งานกวาดขยะบนถนน ทางเท้า และที่สาธารณะอื่นๆ งานเก็บขนขยะมูลฝอย งานตัก ลอกและล้างท่อ หรือรางระบายน้ำ งานกวาดล้างทำความสะอาดตลาดสด งานกำจัดขยะมูลฝอย และงานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น

 

4.งานสัตวแพทย์

       เป็นงานควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ตรวจสัตว์ก่อนและหลังฆ่า เพื่อการจำหน่าย งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ เป็นต้น

 

5.งานส่งเสริมสุขภาพ

       เป็นงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จำนวน 14 ชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ งานอนามัยโรงเรียน งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานโภชนาการ งานสุขศึกษา และงานสุขภาพจิต เป็นต้น

 

6.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

        เป็นงานที่รับผิดชอบการป้องกันและควบคุมโรค ที่สามารถป้องกันได้ เช่น การควบคุมแมลงและพาหะนำโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันการติดยาและสารเสพติด เป็นต้น

 

7.งานแผนงานสาธารณะสุข

        เป็นงานจัดทำแผนงาน/โครงการตลอดจนการจัดทำข้อมูลต่างๆของกองสาธารณะสุข

 

8.งานเผยแพร่และฝึกอบรม

        เป็นงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมบุคลากรสาธารณะสุขของกองสาธารณะสุขฯ

 

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 


    งานธุรการ
    ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
       - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
       - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
       - งานรักษาความสะอาด
    ฝ่ายบริการสาธารณสุข
      - งานส่งเสริมสุขภาพ
      - งานสัตวแพทย์
      - งานป้องกันและคุมโรคติดต่อ
      - งานเผยแพร่และฝึกอบรม

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:34:23 แก้ไชวันที่ : 2013-01-29 00:03:23  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  4
   เดือนนี้ : 268
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,082
   ทั้งหมด : 502,857
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788