ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


        -   งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 


          เป็นงานควบคุมอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ ให้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติสาธารณะสุขพ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535ควบคุมสถานประกอบการต่างๆ ในส่วนของกิจการค้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านตัดแต่งผม สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อู่ซ่อมรถยนต์ โดยการออกใบอนุญาต และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบกิจการค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นต้น

.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:10:38 แก้ไชวันที่ : 2013-01-29 00:03:58  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  3
   เดือนนี้ : 267
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,081
   ทั้งหมด : 502,856
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788