ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


 

ประเภทผู้ใช้
 
Username
:
Password
:
   
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการเจ้าหน้าที่
สถานธนานุบาล
ตรวจสอบภายใน
 

  •     
  •  

เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ
 
  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 93
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,641
   ทั้งหมด : 507,799
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788